Bài luận về môi trường bằng tiếng anh hay

Mời bạn tham khảo bài luận mẫu hay tiếng anh chủ đề về môi trường, tài liệu giúp bạn tham khảo để học tốt hơn khi viết văn trong tiếng anh có lời dịch.

Chủ đề môi trường bài luận bằng tiếng anh

Bai luan - Van mau ve moi truong bang tieng anh hay

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects on all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly to its place only…and many other simple ways. It is very important to save environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves and our future as well. (End)

Từ vựng tiếng anh trong bài luận về môi trường

Từ (loại từ) Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Essential (adj) absolutely necessary; extremely important Rất cần t
iết, đặc biệt quan trọng
Nourish (v) provide with the food or other substances necessary for growth, health, and good condition Nuôi dưỡng
Ruin (n,v) the physical destruction or disintegration of something or the state of disintegrating or being destroyed Phá hủy, hủy hoại
Existence (n) the fact or state of living or having objective reality Sự tồn tại

Những cách để bảo vệ môi trường mà bạn có thể đưa vào bài viết:

Do not pour chemicals and waste oil on to the ground or into drains leading to bodies of water.
Không đổ hóa chất và dầu thải ra đất hoặc vào các mạch nước đổ ra sông, biển…

Reduce emissions from cars by walking or cycling. These are not just great alternatives to driving, they are also great exercise.
Giảm lượng khí thải từ xe hơn bằng cách đi bộ hoặc đạp xe đạp. Đó không chỉ là những sự thay thế tuyệt vời cho việc lái xe hơi, nó còn là những cách tập thể dục tốt.

Wherever possible, separate biodegradable and recyclable waste from non-biodegradable and work to reduce the amount of non-biodegradable or recyclable waste.
Ở bất cứ nơi nào có thể, hãy phân loại rác hữu cơ, rác có thể tái chế và rác vô cơ, hành động để giảm lượng rác vô cơ và rác có thể tái chế.

Join as many tree planting trips as you can. And plant trees as more as you can.

Lời dịch bài luận tiếng anh chủ đề về môi trường

Môi trường là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết cho một cuộc sống yên bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực tự nhiên xung quanh giúp con người, động vật và những sinh vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Nhưng hiện nay, môi trường của chúng ta đang bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này không chỉ phá hủy cuộc sống của con người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người trên Trái Đất. Chúng ta nên giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng nơi quy định… và nhiều cách đơn giản khác. Bảo vệ môi trường cho sự sinh tồn của nhân loại là điều rất quan trọng. Khi chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình và cả tương lai của chúng ta nữa.(Hết)

Bài viết chúc bạn học tốt khi tham khảo bài luận mẫu tiếng anh viết về bảo vệ môi trường, nếu thấy hay bạn hãy chia sẻ tới bạn bè mình nhé!

(BAIVIET.COM TỔNG HỢP)

Viết một bình luận

DMCA.com Protection Status