Bài luận -Văn mẫu về tình bạn bằng tiếng anh hay

Mời bạn tham khảo bài luận mẫu hay tiếng anh chủ đề về tình bạn, tài liệu giúp bạn tham khảo để học tốt hơn khi viết văn trong tiếng anh có lời dịch.

Chủ đề tình bạn bài luận bằng tiếng anh

Bai luan van mau ve tinh ban bang tieng anh hay

Bài làm 1:

Friendship is one of the most precious presents of life. Friendship makes life, sweet and pleasant experience. Friendship is indeed, an asset in life.

Tình bạn là một trong những món quà quý giá nhất của cuộc sống. Tình bạn làm cho cuộc sống thêm ngọt ngào và dễ chịu. Tình bạn thực chất, là một tài sản trong cuộc sống.

Friendship is good and necessary. Man cannot live all alone because he is a social being. He needs someone to share his joys and sorrows. There goes a saying “Friendship increases happiness and diminishes misery by doubling our joy and dividing our grief”.

Tình bạn tốt và cần thiết. Con người không thể sống một mình vì họ là những hữu thể xã hội. Họ cần có một ai đó để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của mình. Có một câu nói rằng “Tình bạn làm tăng hạnh phúc và giảm bớt đau khổ bằng cách nhân đôi niềm vui và chia nhỏ nỗi buồn của chúng tôi”.

Friendship can make or break us. It all depends on how we choose our friends. We spent much of our time with them. Their mental outlook, behaviour, attitudes affect us too. Today, many youngsters have become social nuisance mainly due to bad friends. Therefore, we have to choose our friends very carefully. We have to remember the maxim “All that glitters is not gold”. We have to distinguish between fair-weather friends and true friends. True friends remain with us through thick and thin while fair-weather friends are found only during sunny days.

Tình bạn có thể tạo nên hoặc làm hỏng chúng ta. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta chọn bạn. Chúng ta dành nhiều thời gian với họ. Tinh thần, hành vi, thái độ của họ cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Ngày nay, nhiều bạn trẻ đã trở thành mối phiền toái xã hội chủ yếu là do bạn bè xấu. Do đó, chúng ta phải chọn bạn thật cẩn thận. Chúng ta phải nhớ câu châm ngôn “Tất cả những gì lấp lánh không phải là vàng”. Chúng ta phải phân biệt giữa bạn bè nhất thời và người bạn thật sự. Người bạn thật sự ở lại với chúng ta qua những thăng trầm cuộc sống, trong khi bạn bè nhất thời chỉ được nhìn thấy trong những ngày nắng.

True friendship is a feeling of love, sharing and caring. It is a feeling that someone understands and appreciates you as you are, without any flattery. It gives a feeling that you are ‘wanted’ and that you are ‘someone’ and not a faceless being in the crowd. True friendship knows no boundaries of caste, creed, race and sex.

Tình bạn đúng nghĩa là cảm giác yêu thương, chia sẻ và chăm sóc. Đó là một cảm giác rằng ai đó hiểu và biết ơn bạn vì bạn tồn tại, mà không cần bất kỳ sự nịnh hót nào. Nó đem lại cảm giác rằng bạn ‘được muốn’ và rằng bạn là ‘ai đó’ mà không phải là một người vô danh trong đám đông. Tình bạn đúng nghĩa không có ranh giới về giai cấp, tín ngưỡng, chủng tộc hay giới tính.

Good friends are great pillars of life. A person who has true friends in life is lucky enough. It does not matter how often you meet your friends, but how much you care and feel for another in good times as well as in bad times.

Những người bạn tốt là những cột trụ lớn của cuộc sống. Một người có một người bạn thật sự trong cuộc sống đã là điều may mắn. Nó không quan trọng rằng bạn có gặp gỡ bạn bè của mình thường xuyên không, mà là mức độ bạn quan tâm và đồng cảm với nhau trong khi tốt đẹp cũng như trong lúc khó khăn. (Hết)

Bài làm 2:

FRIENDSHIP

Friendship is the most valuable relationship in the life of a person instead of having many important things in life. No one of us has a complete and satisfied life if we lack faithful friendship. Everyone needs a good and loyal friend to share bad or good life events, enjoy happy moments and share unbearable events of the life. A good and balanced human interaction is very necessary for the survival of everyone.

Good friends share each other’s emotions or sentiments which bring feeling of well being and mental satisfaction. A friend is a person whom one can know deeply, like and trust forever. Instead of being some similarity in the nature of two persons involved in the friendship, they have some different traits but they need each other without changing their uniqueness. Generally, friends motivate each other without criticizing but sometimes good friends criticize to bring some positive changes in each other.

Từ vựng tiếng anh trong bài luận về tình bạn

Friendship /ˈfrend.ʃɪp/: tình bạn
Valuable /ˈvæl.jə.bəl/: có giá trị
Lack /læk/ : thiếu
Faithful /ˈfeɪθ.fəl/ : trung thực, đáng tin cậy
Unbearable /ʌnˈbeə.rə.bəl/ : không thể chịu nổi
Survival /səˈvaɪ.vəl/: sự sống sót, tàn dư, tàn tích
Interaction /ˌɪn.təˈræk.ʃən/: sự tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau
Uniqueness /juːˈniːk.nəs/: vật duy nhất

Lời dịch bài luận tiếng anh chủ đề về tình bạn

TÌNH BẠN

Tình bạn là mối quan hệ có giá trị nhất trong cuộc đời của một người thay vì có quá nhiều thứ quan trọng. Không một ai trong chúng ta có một cuộc sống đầy đủ và hài lòng nếu chúng ta thiếu một tình bạn chân thành.Mọi người cần một tình bạn tốt và thành thật để chia sẻ những khó khăn và niềm vui, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc hay chia sẻ những vấn đề không thể chịu nổi trong cuộc sống. Một sự tương tác tốt và cân bằng giữa con người rất cần thiết đối với sự tồn tại của chúng ta.

Những người bạn tốt chia sẻ cảm xúc hay tình cảm sẽ mang lại niềm hạnh phúc và sự hài lòng, thoải mái cho nhau. Một người bạn là người có thể hiểu sâu sắc, yêu và tin tưởng mãi mãi. Thay vì có sự tương đồng trong bản chất của hai người tạo nên tình bạn thì vài người có những đặc điểm khác biệt nhưng họ cần nhau mà không cần thay đổi những điểm riêng của họ. Nói chung, bạn bè là động lực của nhau, không cần chỉ trích nhau nhưng thỉnh thoảng, những người bạn tốt sẽ phê bình để đem lại vài sự thay đổi tích cực cho nhau.

Bài viết chúc bạn học tốt khi tham khảo bài luận mẫu tiếng anh viết về tình bạn, nếu thấy hay bạn hãy chia sẻ tới bạn bè mình nhé!

(BAIVIET.COM TỔNG HỢP)

Viết một bình luận

DMCA.com Protection Status