Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chữa lỗi dùng từ trang 68 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Hãy lược bỏ những từ trùng lặp trong các câu sau:

a) Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng đều rất lấy làm quý mến bạn Lan.

b) Sau khi nghe cô giáo kể câu chuyện ấy, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện này vì những nhân vật ấy đều là những nhân vật có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

c) Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành, lớn lên.

Trả lời:

a) Bỏ các từ: bạn, ai, cũng, rất, lấy làm, bạn, Lan.

– Câu trở thành: Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp đều rất quý mến.

b) Bỏ: câu chuyện ấy; thay câu chuyện này bằng chuyện ấy; thay những nhân vật ấy bằng đại từ thay thế họ; thay những nhân vật bằng những người.

– Câu trở thành: Sau khi nghe cô giáo kể, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện ấy vì họ đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

c) Bỏ: Lớn lên vì nghĩa của từ này trùng với nghĩa của từ trưởng thành.

– Câu trở thành: Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status