Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Danh từ (Tiếp theo) trang 109 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Bài 1: Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu văn sau:

Ngày xưa, / ở/ miền/ đất/ Lạc Việt, / cứ/ như/ bây giờ/ là/ Bắc Bộ/ nước/ ta, / có/ một/ vị/ thần/ thuộc/ nòi/ rồng, / con trai/ thần/ Long Nữ, / tên/ là/ Lạc Long Quân.

Trả lời:

– Các danh từ chung: Ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tèn.

– Các danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status