Trả lời câu hỏi 7 Bài 29 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 7 Bài 29 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 29 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 8:

Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 29 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 8:

Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới đã xuất hiện là: tư sản, tiểu tư sản thành thị và giai cấp công nhân.

 BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status