Trả lời câu hỏi 6 Ôn tập chương II trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 6 Ôn tập chương II Trang 77 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.

Đề bài câu hỏi 6 Ôn tập chương II Trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11:

Phát biểu định lí Ta – lét trong không gian.

Lời giải câu hỏi 6 Ôn tập chương II Trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11:

Định lí Ta – lét trong không gian:

– Định lí thuận (Định lí Ta – lét)

Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai cát tuyến bất kì các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ, nghĩa là: Ba mặt phẳng song song (P), (Q), (R) cắt hai đường thẳng a và a’ lần lượt tại A, B, C và A’, B’, C’:

Ta có AB/A’B’= BC/B’C’ = CA/C’A’

– Định lí đảo (Định lí Ta – lét đảo)

Giả sử trên hai đường thẳng a và a’ lần lượt lấy hai bộ ba điểm (A, B, C) và (A’, B’, C’) sao cho AB/A’B’= BC/B’C’ = CA/C’A’

Khi đó ba đường thẳng AA’, BB’, CC’ cùng song song với một mặt phẳng, nghĩa là ba đường thẳng đó nằm trên ba mặt phẳng song song với nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status