Trả lời câu hỏi 3 Bài 17 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 17 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 8:

Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 17 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 8:

– Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản là một yêu cầu khách quan và bức thiết của phong trào công nhân và cách mạng thế giới lúc này. Những tiền đề dẫn tới sự ra đời của Quốc tế Cộng sản là thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của nhiều đảng Cộng sản.

– Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã có công lao to lớn trong việc thành lập Quốc tế Cộng sản.

– Ngày 2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản (gọi tắt là Quốc tế II) đã khai mạc ở Mat-xco-va. Đây là một tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status