Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 6:

Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 6:

– Những việc làm của Khúc Hạo nhằm xóa bỏ chế độ thống trị tàn bạo của nhà Đường, xây dựng một cuộc sống hoàn toàn tự chủ.

– Cuộc sống của người Việt do người Việt tựu cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

– Những việc làm đó chứng tỏ nền đô hộ của thế lực phong kiến Trung Quốc đối với nước ta đã chấm dứt. Nhân dân ta đã giành được quyền tự chủ. Đó là bước mở đầu giai đoạn chuyển tiếp sang thời kì độc lập hoàn toàn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status