Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 105 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 105 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hãy sử dụng kết quả của bài toán ở mục 1 để chứng minh rằng:

a) Nếu AB = CD thì OH = OK.

b) Nếu OH = OK thì AB = CD.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 – Tập 1:

OH là một phần đường kính vuông góc với dây AB

⇒ H là trung điểm của AB ⇒ AB = 2HB

OK là một phần đường kính vuông góc với dây CD

⇒ K là trung điểm của CD ⇒ CD = 2KD

Theo mục 1: OH² + HB²= OK²+ KD²

a) Ta có: AB = CD ⇒ HB = KD

⇒ OH² = OK² ⇒ OH = OK

b) Ta có: OH = OK ⇒ HB² = KD²

⇒ HB = KD ⇒ AB = CD

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status