Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 59 SGK Lịch sử  lớp 9:

– Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 9:

– Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã có tác động gắn phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông với phong trào công nhân ở các nước phương Tây cùng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Sự thành lập Quốc tế Cộng sản (3-1919) đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Những sự kiện này đã tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc.

– Sự ra đời của hàng loạt các đảng cộng sản như : Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921)… tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status