Lý thuyết Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng Trang 44 – 53 SGK Toán Hình học lớp 11

Lý thuyết Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Trang 44 – 53 SGK Toán Hình học lớp 11) cần nhớ:

Tóm tắt lý thuyết

1. Các tính chất thừa nhận

Tính chất 1. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

Tính chất 2. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

Tính chất 3. Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng

Tính chất 4. Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng

Tính chất 5. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác nữa

Tính chất 6. Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng.

2. Cách xác định một mặt phẳng

a) Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua ba điểm không thẳng hàng.

b) Một mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua một điểm và chứa một đường thẳng không đi qua điểm đó.

c) Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó chứa 2 đường thẳng cắt nhau.

3. Hình chóp và hình tứ diện

a) Hình chóp

Hình chóp có đáy là đa giác, các mặt bên là các tam giác chung đỉnh.

Nếu hình chóp có đáy là tam giác, tư giác, ngũ giác…, thì ta gọi hình chóp tương ứng là hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác, hình chóp ngũ giác,…

b) Hình tứ diện: Hình chóp tam giác

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status