Giải câu 3 – Nghĩa của từ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 3 – Nghĩa của từ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng trang 122 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Cách giải thích nào trong hai cách giải thích sau là đúng? Vì sao?

Độ lượng là:

a) đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ.

b) rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ.

Trả lời:

Độ lượng là:

b) rộng lượng, dễ dàng thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ.

Chọn đáp án này bởi dùng từ đồng nghĩa với nhau để định nghĩa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status