Giải câu 2 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Rèn luyện chính tả trang 167 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Lựa chọn từ điền vào chỗ trống:

a) vây, dây, giây

… cá, sợi … , … điện, … cánh, … dưa, … phút, bao …

b) viết, diết, giết

… giặc, da … , … văn, chữ … , … chết.

c) vẻ, dẻ , giẻ

hạt … , da … , … vang, văn … , … lau, mảnh … , … đẹp, … rách.

Trả lời:

a) vây cá, sợi dâydây điện, vây cánh, dây dưa, giây phút, bao vây.

b) giết giặc, da diếtviết văn, chữ viếtgiết chết.

c) hạt dẻ, da dẻvẻ vang, văn vẻgiẻ lau, mảnh dẻvẻ đẹp, giẻ rách.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status