Giải câu 2 – Cách giải thích nghĩa của từ (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Cách giải thích nghĩa của từ (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Nghĩa của từ trang 35 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Mỗi chú thích trong câu 1, nghĩa của từ được giải thích bằng cách nào?

Trả lời:

Trong ba trường hợp chú thích trên, nghĩa của từ được giải thích theo hai kiểu:

– Trình bày khái niệm mà từ biểu thị (tập quán).

– Đưa ra từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ được giải thích (lẫm liệt, nao núng).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status