Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) trang 75, 76 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Bài 1. Gạch một gạch dưới các kết hợp từ đúng:

– bản (tuyên ngôn) – bảng (tuyên ngôn);

– (tương lai) sáng lạng – (tương lai) xán lạn;

– bôn ba (hai ngoại) – buôn ba (hải ngoại);

– (bức tranh) thủy mặc – (bức tranh) thủy mạc;

– (nói năng) tùy tiện – (nói năng) tự tiện.

Trả lời:

Các kết hợp đúng là:

– bản (tuyên ngôn) -bảng (tuyên ngôn)

– (tương lai) xán lạn – (tương lai) sáng lạng

– bôn ba (hải ngoại) -buôn ba (hải ngoại)

– (bức tranh) thuỷ mặc – (bức tranh) thuỷ mạc

– (nói năng) tuỳ tiện – (nói năng) tự tiện.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status