Giải câu 1 – Cấp độ khái quát nghĩa của từ (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 1 – Cấp độ khái quát nghĩa của từ (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng trang 122 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Ôn lại khái niệm cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ.

Trả lời:

– Nghĩa của từ có thể rộng hơn (hẹp hơn) nghĩa của một từ ngữ khác.

+ Một từ được coi là nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ đó bao hàm phạm vi nghĩa của từ khác.

+ Một từ được coi là nghĩa hẹp phạm vi nghĩa của từ đó bị bao hàm phạm vi nghĩa của nhiều từ khác.

– Một từ ngữ có thể có nghĩa rộng đối với từ ngữ này đồng thời cũng có thể có nghĩa hẹp đối với từ ngữ khác.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status