Giải bài C8 Trang 26 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C8 Trang 26 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.

Đề bài C8 Trang 26 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy viết đầy đủ câu dưới đây :

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1) ……… của vật B hoặc làm (2) ……… vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra.

Lời giải câu C8 Trang 26 SGK Vật lý lớp 6:

(1) biến đổi chuyển động của

(2) biến dạng

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status