Giải bài C7 Trang 88 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C7 Trang 88 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 29: Sự sôi (Tiếp theo).

Đề bài C7 Trang 88 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ ?

Lời giải câu C7 Trang 88 SGK Vật lý lớp 6:

Người ta chọn nhiệt độ sôi của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia độ vì hơi nước sôi ở một nhiệt độ xác định (100ºC) và trong suốt quá trình sôi nước không thay đổi nhiệt độ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status