Giải bài C6 Trang 79 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 79 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (Tiếp theo).

Đề bài C6 Trang 79 SGK Vật lý lớp 6:

Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng ?

Lời giải câu C6 Trang 79 SGK Vật lý lớp 6:

Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể :

– Đồng nóng chảy : Từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc.

– Đồng lỏng đông đặc : Từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúc.

Như vậy trong đúc tượng đồng có cả quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status