Giải bài C2 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc.

Đề bài C2 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6:

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy ? Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào ?

Lời giải câu C2 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6:

Đến 80ºC thì băng phiến bắt đầu nóng chảy, lúc này bàng phiến tồn tại ở thể rắn và thể lỏng.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status