Giải bài 4 Luyện tập chung Trang 90 SGK Toán lớp 5

Giải bài 4 Luyện tập chung Trang 90 SGK Toán lớp 5, phần bài tập Luyện tập chung.

Đề bài 4 Luyện tập chung Trang 90 SGK toán lớp 5:

Tìm hai giá trị số thích hợp của x sao cho: 3,9 < x < 4,1

Lời giải câu 4 Luyện tập chung Trang 90 SGK toán lớp 5:

Suy nghĩ: ta có: 3,9 < x < 4,10

X có thể là 4 hoặc 4,1 (hoặc 3,91 và 3,92; hoặc 3,99 và 4; v.v… và v.v…).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status