Giải bài 32 Trang 61 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 32 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất.

Đề bài 32 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + 3 đồng biến?

b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất y = (5 – k)x + 1 nghịch biến?

Lời giải câu 32 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Hàm số y = (m – 1)x + 3 là hàm số bậc nhất đối với x khi m – 1 ≠ 0 hay m ≠ 1, do đó hàm số đồng biến khi hệ số đi theo x dương. Vậy m – 1 > 0 hay m > 1 thì hàm số đồng biến.

b) Hàm số y = (5 – k)x + 1 là hàm số bậc nhất đối với x khi 5 – k ≠ 0 hay k ≠ 5, do đó hàm số nghịch biến khi hệ số đi theo x âm.

Vậy 5 – k < 0 hay k > 5 thì hàm số nghịch biến.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status