Giải bài 23 Trang 55 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 23 Trang 55 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Đề bài 23 Trang 55 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hàm số y = 2x + b. Hãy xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3.

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm A(1; 5).

Lời giải câu 23 Trang 55 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng −3, nghĩa là đồ thị hàm số đi qua điểm M(0;−3).

Thay x = 0; y = −3 vào công thức hàm số y = 2x + b, ta được:

−3 = 2.0 + b ⇔ −3 = 0 + b

⇔ b = −3

Vậy b = −3

b) Thay x = 1; y = 5 vào công thức hàm số, ta được:

5 = 2.1 + b ⇔ 5 = 2 + b

⇔ 5 − 2 = b

⇔ b = 3

Vậy b = 3

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status