Giải bài 22 Trang 84 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 22 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Bảng lượng giác.

Đề bài 22 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1:

So sánh:

a) sin 20º và sin 70º ;             b) cos25º và cos63º15’

c) tg 73º20’ và tg 45º ;             d) cotg 2º và cotg 37º40’

Lời giải câu 22 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Vì 20º < 70º nên sin 20º < sin70º (góc tăng, sin tăng)

b) Vì 25º < 63º15’ nên cos25º > cos 63º15’ (góc tăng, cos giảm)

c) Vì 73º20’ > 45º nên tg73º20’ > tg45º (góc tăng, tg tăng)

d) Vì 2º < 37º40’ nên cotg 2º > cotg 37º40’ (góc tăng, cotg giảm )

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status