Giải bài 20 Trang 84 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 20 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Bảng lượng giác.

Đề bài 20 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1:

Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chính) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin70º13’ ;             b) cos25º32’

c) tg43º10’ ;             d) cotg32º15’

Lời giải câu 20 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1:

Dùng máy tính ta được:

a) sin70º13’ ≈ 0,9410

b) cos25º32’ ≈ 0,9023

c) tg43º10’ ≈ 0,9380

d) cotg32º15’ ≈ 1,5850

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status