Giải bài 2 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.

Đề bài 2 Trang 7 SGK Lịch sử 5:

Vua quan nhà Nguyễn có ý kiến như thế nào đối với những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ?

Lời giải câu 2 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5:

– Trước những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ các quan trong triều có nhiều ý kiến trái ngược, người đồng tình, người phản đối.

– Vua Tự Đức không nghe theo đề nghị của Nguyễn Trường Tộ. Vua cho rằng dùng phương pháp cũ đã đủ điều khiển đất nước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status