Giải bài 12 Trang 76 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 12 Trang 76 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Đề bài 12 Trang 76 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45º:

sin60º,    cos75º,    sin52º30′,    cotg82º,    tg80º

Lời giải câu 12 Trang 76 SGK Toán 9 – Tập 1:

(Áp dụng tính chất lượng giác của hai góc phụ nhau.)

Vì 60º + 30º = 90º nên sin60º = cos30º

Vì 75º + 15º = 90º nên cos75º = sin15º

Vì 52º30′ + 37º30′ = 90º nên sin 52º30’= cos37º30′

Vì 82º + 8º = 90º nên cotg82º = tg8º

Vì 80º + 10º = 90º nên tg80º = cotg10º

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status