Giải bài 1 Trang 64 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 64 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 15: Bài tập chương I và chương II.

Đề bài 1 Trang 64 SGK Sinh học 12:

Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen:

3′ …TATGGGXATGTAATGGGX… 5′

a) Hãy xác định trình tự nuclêôtit của:

– Mạch bổ sung với mạch nói trên.

– mARN được phiên mã từ mạch trên.

b) Có bao nhiêu côđon trong mARN?

c) Liệt kê các bộ ba đối mã với các côđon đó.

Lời giải câu 1 Trang 64 SGK Sinh học lớp 12

Mạch khuôn (mạch có nghĩa) của gen:

3′ …TATGGGXATGTAATGGGX… 5′

a) Mạch bổ sung: 5’…ATAXXXGTAXATTAXXXG…3′

mARN: 5’…AUAXXXGUAXAUUAXXXG…3′

b) Có 18 : 3 = 6 côđon trên mARN

c) Các bộ ba đối mã của tARN đối với mỗi côđon: UAU, GGG, XAU, GUA, AUG, GGX.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status