Giải bài 1 Trang 30 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 30 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 6: Axit Nuclêic.

Đề bài 1 Trang 30 SGK Sinh học 10:

Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN.

Lời giải câu 1 Trang 30 SGK Sinh học lớp 10:

Sự khác biệt giữa cấu trúc ADN và ARN là:

ADN ARN
Nuclêôtit A, T, G, X A,U,G,X
Mạch polinuclêôtit 2 mạch cuộn xoắn , liên kết với nhau bằng liên kết hiđro

A-T: 2 liên kết hiđro

G- X: 3 liên kết hiđro

1 mạch:

+ mARN dạng mạch thẳng

+ tARN có đoạn cuộn lại tạo nên một đầu có 3 thùy

+ tARN có vùng nuclêôtit liên kết tạo đoạn xoắn kép cục bộ

Đường Đeoxiribôzơ (6 C) Ribôzơ (5 C)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status