Trả lời gợi ý Bài 17 Trang 55 SGK GDCD lớp 7

Trả lời gợi ý Bài 17 Trang 55 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi gợi ý Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 17 Trang 55 SGK GDCD lớp 7:

a) Nước ta – nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời từ bao giờ và khi đó ai là Chủ tịch nước

b) Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời là thành quả cùa cuộc cách mạng nào ? Cuộc cách mạng đó do Đáng nào lãnh đạo?

c) Nước ta đổi tên là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào? Tại sao đổi tên như vậy?

d) Hãy cho biết Nhà nước ta là Nhà nước của ai.

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 17 Trang 55 SGK GDCD lớp 7:

a) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

b) Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

c) Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam đã quyết định đổi tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi đất nước ta được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hoàn toàn thống nhất, cả nước bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

d) Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status