Trả lời câu hỏi 3 Bài 16 Trang 85 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 16 Trang 85 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 16 Trang 85 SGK Lịch sử lớp 8:

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 16 Trang 85 SGK Lịch sử lớp 8:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư bản phương Tây: sản phẩm nông nghiệp chiếm đến 2/3 tổng sản phẩm Quốc dân, Liên Xô phải nhập máy móc của nước ngoài… Chính vì vậy, muốn xây dựng chế độ xã hội mới phải mở đầu bằng việc thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa theo đường lối ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status