Lý thuyết Hàm số bậc nhất Trang 46 – 47 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Lý thuyết bài Hàm số bậc nhất (Trang 46 – 47 SGK Toán lớp 9 – Tập 1) cần nhớ:

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b, trong đó a, b là những số cho trước và a ≠ 0.

Tóm tắt kiến thức:

1. Định nghĩa:

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b, trong đó a, b là những số cho trước và a ≠ 0.

2. Tính chất:

Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên R khi a > 0

b) Nghịch biến trên R khi a < 0.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status