Giải câu C2 Trang 97 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 97 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.

Đề câu C2 Trang 97 SGK Vật lý lớp 10:

Em hãy làm như Hình 17.3 và cho biết trọng tâm của thước dẹt ở đâu.

Lời giải câu C2 Trang 97 SGK Vật lý lớp 10:

Trọng tâm của thước ở chỗ mà khi đặt ngón tay ở đó thì thước nằm cân bằng. Vì khi đó trọng lực nằm cân bằng với phản lực giá đỡ (tay đỡ).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status