Giải câu 4 – Danh từ, động từ, tính từ (trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Danh từ, động từ, tính từ (trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp trang 130 – 134 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Hãy điền các từ có thể kết hợp với danh từ, động từ tính từ vào những chỗ trống:

BẢNG TỔNG KẾT VỀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ

Ý nghĩa khái quát của từ loại Khả năng kết hợp
Kết hợp về phía trước Từ loại Kết hợp về phía sau
Chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm) Danh từ
Chỉ hoạt động trạng thái của sự vật Động từ
Chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái Tính từ

Trả lời:

Ý nghĩa khái quát của từ loại Khả năng kết hợp
Kết hợp về phía trước Từ loại Kết hợp về phía sau
Chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm) Các từ chỉ số lượng Danh từ Các từ: này, nọ, kia,…Một số danh từ, từ khác
Chỉ hoạt động trạng thái của sự vật Đã, sẽ, đang, chớ, vẫn, hãy, cũng, … Động từ Tính từ
Chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái Các từ chỉ mức độ: rất, quá, ít,… Tính từ

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status