Giải câu 3 – Luyện tập (trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết biên bản trang 134 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 3. Hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho chi đội bạn.

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

BÀN GIAO NHIỆM VỤ TRỰC TUẦN CỦA CHI ĐỘI 9… CHO CHI ĐỘI …

Thời gian: …h….p, ngày … tháng … năm …

Địa điểm: Văn phòng Đoàn, đội trường THCS…

Thành phần tham gia:

– Liên đội trưởng trường THCS…

– Chi đội trưởng chi đội … và chi đội…

1. Liên đội trưởng đánh giá kết quả trực tuần của chi đội 9…

– Tích cưc: làm trực tuần nhanh và đủ.

– Tiêu cực: có nhiều đội viên của chi đội trực tuần còn chưa đúng giờ

– …

2. Bản giao trực tuần cho chi đội…

– Bàn giao công việc tuần tới

– Bàn giao sổ trực tuần.

Buổi bàn giao kết thúc vào lúc … h… p

Liên đội trưởng                               Chi đội trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký và ghi rõ họ tên)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status