Giải câu 3 – Danh từ, động từ, tính từ (trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Danh từ, động từ, tính từ (trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp trang 130 – 134 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Từ những kết quả đạt được ở bài tập 1 và bài tập 2, hãy cho biết danh từ có thể đứng sau những từ nào, động từ đứng sau những từ nào và tính từ đứng sau những từ nào trong số những từ nêu trên.

Trả lời:

Từ kết quả của bài tập 1 và 2, cho thấy:

– Danh từ đứng sau các từ: những, các, một.

– Động từ đứng sau các từ: hãy, đã, vừa.

– Tính từ đứng sau các từ: rất, hơi, quá.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status