Giải câu 2 – Liên kết câu và liên kết đoạn văn (trang 110 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Trang 110 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt trang 109 – 111 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Ghi kết quả phân tích ở bài tập trên vào bảng tổng kết theo mẫu sau đây:

BẢNG TỔNG KẾT CÁC PHÉP LIÊN KẾT ĐÃ HỌC

Phép liên kết
Lặp từ ngữ Đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng Thế Nối
Từ ngữ tương ứng

Trả lời:

Phép liên kết
Lặp từ ngữ Đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng Thế Nối
Từ ngữ tương ứng Cô bé Nhưng, Nhưng rồi Nó (b) Thế (c)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status