Giải câu 2 – Danh từ, động từ, tính từ (trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Danh từ, động từ, tính từ (trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp trang 130 – 134 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Hãy thêm các từ cho sau đây vào trước những từ thích hợp với chúng trong ba cột bên dưới. Cho biết mỗi từ trong ba cột đó thuộc từ loại nào.

a) những, các, một

b) hãy, đã, vừa

c) rất, hơi, quá

/…/ hay

/…/ đọc

/…/ lần

/…/ nghĩ ngợi

/…/cái (lăng)

/…/ phục dịch

/…/ làng

/…/ đập

/…/ đột ngột

/…/ ông (giáo)

/…/ phải

/…/ sung sướng

Trả lời:

Danh từ Tính từ Động từ
/những, các, một / lần /rất, hơi, quá / hay /hãy, đã, vừa / đọc
/những, các, một / cái (lăng) /rất, hơi, quá / đột ngột /hãy, đã, vừa / nghĩ ngợi
/những, các, một / làng /rất, hơi, quá / phải /hãy, đã, vừa / phục dịch
/những, các, một / ông (giáo) /rất, hơi, quá / sung sướng /hãy, đã, vừa / đập

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status