Giải câu 1 – Nghĩa tường minh và hàm ý (trang 111 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Nghĩa tường minh và hàm ý (Trang 111 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt trang 109 – 111 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Đọc truyện cười sau đây và cho biết người ăn mày muốn nói điều gì với người nhà giàu qua câu nói được in đậm ở cuối truyện.

CHIẾM HẾT CHỖ

Một người an mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho, lại còn mắng:

– Bước ngay! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy!

Người ăn mày nghe nói, vội trả lời:

– Phải, tôi ở dưới địa ngục mới lên đấy!

Người nhà giàu nói:

– Đã xuống địa ngục, sao không ở hẳn dưới ấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt?

Người ăn mày đáp:

– Thế không ở được nên mới phải lên. Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi!

(Theo Trương Chính – Phong Châu, Tiếng cười dân gian Việt Nam)

Trả lời:

Ý của người ăn mày: Chỉ có những người tham lam, ích kỉ mới phải xuống địa ngục, mà chính mấy người giàu như ông lại rất tham lam ích kỉ như thế.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status