Giải bài 35 Trang 122 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 35 Trang 122 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (Tiếp theo).

Đề bài 35 Trang 122 SGK Toán 9 – Tập 1:

Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O; R) và (O’; r) có OO’ = d, R < r.

Vị trí tương đối của hai đường tròn Số điểm chung Hệ thức giữa d, R, r
(O; R) đựng (O’; r)
d > R + r
Tiếp xúc ngoài
d = R – r
2

Lời giải câu 35 Trang 122 SGK Toán 9 – Tập 1:

Ta có bảng sau:

Vị trí tương đối của hai đường tròn Số điểm chung Hệ thức giữa d, R, r
(O; R) đựng (O’; r) O d < R + r
Ở ngoài nhau O d > R + r
Tiếp xúc ngoài 1 d = R + r
Tiếp xúc trong 1 d = R – r
Cắt nhau 2 R – r < d < R + r

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status