Giải bài 3 Trang 13 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 13 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 2: Các giới sinh vật.

Đề bài 3 Trang 13 SGK Sinh học 10:

Hãy đánh dấu + vào ô ▭ chỉ câu trả lời đúng nhất: Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?

a) Giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, giới Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng

b) Giới Thực vật gồm những sinh vật sống cố định, cảm ứng chậm; giới Động vật gồm những sinh vật cảm ứng nhanh và có khả năng di chuyển.

c) Giới Thực vật gồm 4 ngành chính, nhưng giới Động vật gồm 7 ngành chính.

d) Cả a và b.

Lời giải câu 3 Trang 13 SGK Sinh học lớp 10:

Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật là:

a) Giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, có khả năng quang hợp, phần lớn sống cố định, cảm ứng chậm.

b) Giới Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng, có khả năng di chuyển và phản ứng nhanh.

Đáp án D

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status