Giải bài 1 Trang 70 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 70 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể.

Đề bài 1 Trang 70 SGK Sinh học 12:

Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào?

Lời giải câu 1 Trang 70 SGK Sinh học lớp 12:

Các quần thể cùng loài thường khác nhau về những đặc điểm di truyền sau: Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng. Các đặc trưng của vốn gen thể hiện qua tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể (cấu trúc di truyền của quần thể hay thành phần kiểu gen của quần thể).

– Tần số alen = số lượng alen / tổng số alen các loại.

– Tần số kiểu gen = số cá thể mang kiểu gen đó / tổng số cá thể trong quần thể.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status