Giải bài 1 Trang 169 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 169 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX.

Đề bài 1 Trang 169 SGK Lịch sử 10:

Tại sao nói : Sự nghiệp thống nhất nước Đức, thống nhất I-ta-li-a và nội chiến Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản.

Lời giải câu 1 Trang 169 SGK Lịch sử lớp 10:

– Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a và nội chiến Mĩ nhằm xóa bỏ sự cản trở của chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Lãnh đạo là giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc tư sản hóa.

– Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân

– Xu thế phát triển là xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status