Giải bài 1 Trang 157 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 157 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 157 SGK Sinh học 11:

Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Lời giải câu 1 Trang 157 SGK Sinh học lớp 11:

Một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật:

* Yếu tố di truyền: Quyết định một phần tốc độ và giới hạn sinh trưởng phát triển ở động vật.

* Các hoocmôn: quyết định đến sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể động vật.

– Hoocmôn sinh trưởng.

– Tirôxin (ở người)

– Ơstrôgen và testostêrôn (ở người)

– Ecđixơn và juvenin (ở côn trùng)

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status